s p o
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://dbpedia.org/Dataset http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://rdfs.org/ns/void#Dataset
http://rdfs.org/ns/void#classes http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://rdfs.org/ns/void#distinctObjects http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://rdfs.org/ns/void#distinctSubjects http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://rdfs.org/ns/void#entities http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://rdfs.org/ns/void#properties http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://rdfs.org/ns/void#triples http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://dbpedia.org/Dataset http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso http://dbpedia.org
http://dbpedia.org/Dataset http://rdfs.org/ns/void#classes 60
http://dbpedia.org/Dataset http://rdfs.org/ns/void#distinctObjects 14839039
http://dbpedia.org/Dataset http://rdfs.org/ns/void#distinctSubjects 14428532
http://dbpedia.org/Dataset http://rdfs.org/ns/void#entities 2221810
http://dbpedia.org/Dataset http://rdfs.org/ns/void#properties 53
http://dbpedia.org/Dataset http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint http://titan.informatik.uni-leipzig.de:3333/sparql
http://dbpedia.org/Dataset http://rdfs.org/ns/void#triples 42363910